Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tựa

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
 
Lời tựa Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Triều Đại Chu tân phiên dịch
Võ Tắc Thiên
Thiên Sách Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế Chế Tác


 
Các bậc Thánh Hiền nói: “Khởi nguồn vận chuyển của quyền tạo hóa, khi đạo trời chưa phân; ban sơ hiện tượng Quy Long, khởi nguồn văn hóa của nhân loại; tuy sống tám vạn bốn ngàn tuổi, nhưng cùng sống một chỗ; Bảy mươi hai đức Vua, nào ai biết rõ vô biên nghĩa”. Vì thế con người mê mờ bốn pháp nhẫn, cho nên phải luân hồi trong sáu nẻo; vướng víu nhà cửa Ngũ cái, nên chìm đắm ở trong ba đường. Cho đến Phật trụ thế ở núi Linh Thứu, lưu truyền vào Đông độ, đấng Pháp Vương như mặt trời trí tuệ thoát khỏi Tứ đại thấu rõ nhân sanh, đấng Thiên Trung Điều Ngự vượt khỏi Thập địa làm bậc tôn quý, soi chiếu địa ngục Thiết Vi, kéo dài hằng hà sa kiếp. Bàn về thể, thì không sanh không diệt; bàn về tướng, thì không đến không đi. Niệm xứ, chánh cần, 37 phẩm trợ đạo làm hạnh tu hành; từ, bi, hỷ, xả, pháp Tứ vô lượng thường vận dụng trong tâm. Sức phương tiện khó nghĩ bàn, viên mãn thích hợp với căn cơ phải dùng nhiều phương pháp, lấy sự to lớn như hư không làm số lượng, há có thể tính cho cùng?  Đi vào chỗ nhỏ bé như hạt cải, chẳng phải chỉ vài lời thì có thể tả xiết, bậc tuyệt đỉnh vô song, duy chỉ đấng Đại Giác Thế Tôn!
Trẫm nhiều kiếp gieo nhân, nay thừa Phật thọ kí. Kim khẩu Thế Tôn giáng chỉ, trong Kệ của Kinh Đại Vân đã rành mạch; triều đình an ổn báo hiện điềm lành, kinh văn Bảo Vũ cũng đề theo sau. Lại thêm tích lũy làm việc thiện, càng vui càng mừng, cúi mình khom lưng, nên được đất bình an trời thái bình, nước bình yên biển an lạc. Điềm lành thù thắng, nên nay mới dám viết vào sách sử; lá bối kinh văn, đồng thời lũ lượt hội về. Vượt biển băng qua sa mạc, tất cả hiến cúng làm lễ vật; chống đỡ nguy hiểm, thuyền chở nặng sâu, tận lực lựa lời phiên dịch lần nữa. 
Bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, là kho tàng bí mật của tất cả chư Phật, là tự tánh rộng lớn của Như Lai. Người đọc qua, chưa hiểu được ý chỉ quay về; người nghiên cứu qua, cũng hiếm người thấu đạt bờ mé của Kinh. Hàng Hữu học, Vô học, chí tuyệt không mong cầu; bậc Nhị thừa, Tam thừa, lẽ nào thích nghe nhận. Hạt giống trí tuệ tối thắng, phẩm vật trang nghiêm lại long trọng; nhân của hạnh Phổ Hiền và nguyện Văn Thù vì thế quả viên mãn. Trong mỗi một câu, bao hàm vô biên pháp giới; trong một chân lông, chứa đựng vô số cõi nước mà không chật hẹp. Nước Ma Kiệt Đà, duyên lành mở hội vi diệu; ánh sáng soi khắp pháp đường, do đây mở bày nghĩa lý tịch diệt. Miễn cưỡng nói chút về nghĩa thâm sâu, phiên dịch ở triều đại nhà Tấn; trải qua thời gian sáu triều đại, cũng xấp xỉ gần 400 năm. Nhưng muốn học trọn vẹn bộ Kinh này, mới có được hơn ba vạn câu, chỉ được nửa bộ, chưa được nhìn thấy toàn bộ Pháp bảo. Trẫm nghe bản Phạn văn vẫn còn, trước đó ở nước Vu Điền, sai sứ giả phụng thỉnh cung nghinh, gần đây mới đến nơi. Vừa nhìn đã thấy trăm ngàn kệ tụng vi diệu, mười vạn câu chánh văn. Bèn vào năm đầu niên hiệu Chứng Thánh, giữa năm Ất Mùi, đúng lúc tháng 3, mùng một Mậu Thân, vào ngày 14 Tân Dậu, ở chùa Đại Biến Không, đích thân cầm viết sao chép, cung kính phiên dịch kinh điển. Vì thế được cam lồ tưới tẩm, trước đêm Canh Thân nằm mộng; mưa dầm ướt đẫm, cho đến sáng ngày Nhâm Tuất.  Cứ như thế chính thức mở cánh cửa thật tướng, lại hợp với một vị thấm nhuần. Cho nên vào năm thứ hai Thánh Lịch, giữa năm Kỷ Hợi, tháng 10 mùng một Nhâm Ngọ, ngày 8 Ất Sửu, sao chép hoàn thành; thêm vào biển tánh cơn sóng, mở rộng biên cương pháp giới. Đại thừa Đốn giáo, phổ biến khắp nơi vô tận; giải rõ chân lý Phương Quảng, để lại lâu dài cho hữu tình. Đâu dám nghĩ: Sau năm trăm năm sau, bỗng nhiên tiếp nhận lời vàng ngọc; trong cảnh giới Ta Bà, khoảng khắc mở hòm châu báu bí mật. Xin nguyện: Xiển dương pháp giới, tuyên thuyết giữa cõi trần; như hai vầng nhật nguyệt mãi mãi treo, ban bố mười phương, phổ biến muôn đời. Vừa thấy bảo kệ, tâm linh chứa đầy vui mừng; xem lại nhiều lần tôn chỉ sâu xa, thân tâm ngập tràn hoan hỷ. Tuy không nói, không thị hiện, về mặt lý thì hợp với cánh cửa không hai; nhưng cũng mượn lời mà hiển bày giáo pháp, mở rộng nghĩa lý đạo mầu. Nên liền vụng về, cầm bút viết ra lời tựa này.