Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Quyển 1 Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Phần Một

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm

Quyển 1

Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Nhần Một

Nước Vu Điền Tam Tạng Thật Xoa Nan Đà Hán Dịch

Phòng Nghiên Cứu Tu Học Nhập Phật Trí Chuyển Ngữ- Hiệu Đính


Tôi nghe như vầy: Lúc ấy, Phật ở tại nước Ma Kiệt Đề trong Bồ Đề đạo tràng pháp hội A Lan Nhã, lúc ban đầu mới thành tựu chánh giác.Lúc ấy mặt đất trở nên cực kì kiên cố, đều giống như kim cang tạo thành. Bảo luân tối thượng cho đến các thứ bảo hoa, Ma Ni bảo châu thanh tịnh để làm trang nghiêm. Tất cả các sắc tướng rộng lớn như biển, đang hiển hiện vô biên không cùng tận. Hơn nữa là do ngọc châu Ma Ni làm thành màn, thường phóng ánh sáng, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới báu, chuỗi hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía; Châu ma ni bảo vương, biến hiện tự tại, mưa châu bảo vô tận và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum sê sáng rỡ. Do thần lực của Phật, khiến cho tất cả sự trang nghiêm của đạo tràng này ảnh hiện ra bên trong.
Cây Bồ đề cao lớn lạ thường: Kim cang làm thân, lưu ly làm cành, nhánh cây bằng nhiều thứ châu báu tốt đẹp, lá báu giăng che như mây,  Hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái Bồ đề bằng ngọc ma ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa. Quanh cây Bồ đề đều phóng ánh sáng, trong ánh sáng rưới mưa ngọc ma ni, trong ngọc ma ni có chư Bồ Tát xuất hiện, đông nhiều như mây. Lại do thần lực của Như Lai, cây Bồ đề này thường vang ra tiếng vi diệu, nói các thứ pháp môn vô cùng vô tận.
Cung điện lâu đài của Ðức Như Lai ở, rộng rãi trang nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười phương. Lâu đài này do ngọc ma ni nhiều màu hợp thành, các thứ hoa báu đơm đẹp, những đồ trang nghiêm trong lâu đài tuôn ánh sáng như mây. Từ trong cung điện chói sáng kết thành bảo tràng. Vô biên Bồ Tát và đạo tràng chúng hội đều tập hợp nơi đó, vì để có thể phát ra ánh sáng và âm thanh không thể nghĩ bàn của chư Phật. Ngọc ma ni vương kết lại thành lưới. Sức thần thông tự tại của Như Lai làm cho tất cả cảnh giới đều từ trong lưới báu hiện ra; Tất cả chúng sanh, nơi ở nhà cửa của họ, đều hiện ra hình bóng trong đó. Lại do thần lực của chư Phật gia trì, trong khoảng một niệm, cả pháp giới đều bao gồm trong lưới. Toà sư tử cao rộng tốt đẹp, đài bằng châu ma ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo châu vi diệu thanh tịnh, hoa đẹp nhiều màu kết thành chuỗi. Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả hiện tượng vạn vật đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Ngọc châu ma ni ánh sáng như mây, soi chiếu lẫn nhau. Chư Phật mười phương hoá hiện ngọc châu. Hoa đẹp nhiều màu kết thành chuỗi. Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả hiện tượng vạn vật đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Ngọc châu ma ni ánh sáng như mây, soi chiếu lẫn nhau.
Lúc bấy giờ, Ðức Thế Tôn ngự trên tòa sư tử này, đối với tất cả các pháp thành vô thượng chánh giác, trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước trong mười phương. Ví như hư không bao hàm đầy đủ mọi sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không phổ biến cùng khắp tất cả, bình đẳng vào trong tất cả cõi nước. Thân Phật thường ngồi khắp tất cả đạo tràng, trong chúng Bồ Tát ánh sáng oai đức rực rỡ, như mặt trời mọc, soi sáng thế giới. Tất cả các hạnh trong ba đời, phước đức rộng lớn như biển cả, đều đã thanh tịnh, và luôn thị hiện sanh vào cõi nước của chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp, như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông, đều có thể dung thọ tất cả các thế giới mà không bị chướng ngại. Ðều thị hiện vô lượng sức thần thông, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật biến mãn khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào trong tất cả tướng, thấu rõ các pháp đều không tịch.Tất cả thần thông biến hóa của chư Phật ba đời, trong ánh sáng đều thấy rõ cả. Tất cả sức trang nghiêm của các cõi nước Phật trong kiếp số bất tư nghì, đều hiện rõ ràng ra trong ánh sáng.
Có mười thế giới chư Phật, vi trần số đại Bồ Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là: Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Ðức Tối Thắng Ðăng Quang Chiếu Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Quang Sư Tử Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Bảo Diệm Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Âm Công Ðức Hải Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Bảo Kế Hoa Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Giác Duyệt Ý Thanh Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Quang Minh Tướng Bồ Tát, Hải Nguyệt Quang Ðại Minh Bồ Tát Ma Ha Tát, Vân Âm Hải Quang Vô Cấu Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Công Ðức Bảo Kế Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát, Công Ðức Tự Tại Vương Ðại Quang Bồ Tát Ma Ha Tát, Thiện Dũng Mãnh Liên Hoa Kế Bồ Tát Ma Ha Tát, Phổ Trí Vân Nhựt Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Ðại Tinh Tấn Kim Cang Tề Bồ Tát Ma Ha Tát, Hương Diệm Quang Tràng Bồ Tát Ma Ha Tát, Ðại Minh Ðức Thâm Mỹ Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Ðại Phước Quang Trí Sanh Bồ Tát Ma Ha Tát...
Có mười thế giới vi trần số đại Bồ Tát như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất.Những vị Bồ Tát này, thuở xưa cùng tu tập thiện căn với đức Phật Tỳ Lô Giá Na, tu tập hạnh Bồ Tát. Đều từ trong thiện căn rộng lớn như biển của đức Như Lai mà sanh ra, tất cả các Ba La Mật đều đã thành tựu viên mãn. Tuệ nhãn sáng suốt, bình đẳng quan sát ba đời. Nơi các Tam muội, đều đầy đủ thanh tịnh. Biện tài như biển, rộng lớn vô tận. Đầy đủ công đức của Phật, tôn nghiêm đáng kính. Biết căn tánh của chúng sanh, thuận theo giáo hóa điều phục; Vào tạng pháp giới, trí không sai biệt, chứng đắc pháp giải thoát của Phật, rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bậc, và dùng tất cả hạnh nguyện như biển để hành trì, thường đi chung với trí tuệ, đến tận cùng vị lai; Rõ thấu cảnh giới bí mật rộng lớn hy hữu của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên Phổ Quang Minh địa của Như Lai, vào trong vô lượng các môn Tam muội; Khắp tất cả mọi nơi, đều tùy loại hiện thân; Thực hành pháp thế gian, cùng làm việc thế gian, tổng trì rộng lớn, chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo, chuyển pháp luân bất thối, biển cả công đức của chư Phật, đều dung nạp vào nơi thân;Tất cả cõi nước của chư Phật, đều phát nguyện đi đến; Đã từng cúng dường tất cả chư Phật, trải qua vô biên kiếp số, luôn hoan hỷ không nhàm mỏi; Chỗ tất cả chư Phật chứng đạo Bồ đề, các ngài thường ở trong đó, gần gũi không rời; Thường dùng biển hạnh nguyện Phổ Hiền đã chứng được, làm cho thân trí tuệ của tất cả chúng sanh đều được đầy đủ. Thành tựu vô lượng công đức như thế.
Lại có vi trần số thế giới Chấp Kim Cang Thần, hiệu là: Diệu Sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần, Nhựt Luân Tốc Tật Tràng Chấp Kim CangThần, Tu Di Hoa Quang Chấp Kim Cang Thần, Thanh Tịnh Vân Âm Chấp Kim Cang Thần, Chư Căn Mỹ Diệu Chấp Kim Cang Thần, Khả Ái Nhạo Quang Minh Chấp Kim Cang Thần, Ðại Thọ Lôi Âm Chấp Kim Cang Thần, Sư Tử Vương Quang Minh Chấp Kim Cang Thần, Mật Diệm Thắng Mục Chấp Kim Cang Thần, Liên Hoa Quang Ma Ni Kế Chấp Kim Cang Thần...Thế giới vi trần số Chấp Kim Cang thần như thế làm bậc đứng đầu cao nhất. Có vi trần số các thế giới chư Phật, chư Thần này trong vô lượng kiếp quá khứ thường phát nguyện rộng lớn, nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật, tùy theo hạnh nguyện đã hành, đều được viên mãn, đã đến bờ bên kia. Chứa nhóm vô biên phước nghiệp thanh tịnh, đã thông đạt cảnh giới của các môn Tam muội; Được sức thần thông, theo ở bên Như Lai, vào cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn; Ở trong hội chúng ánh sáng oai đức của các Ngài rất hùng mãnh, tùy theo chúng sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào, thì các Ngài cũng hóa thân theo qua, chỗ của tất cả Như Lai ở, các Ngài thường siêng năng hộ vệ.
Lại có vi trần số thế giới Thân Chúng Thần, gồm có các Ngài: Hoa Kế Trang Nghiêm Thân Chúng Thần, Quang Chiếu Thập Phương Thân Chúng Thần, Hải Âm Ðiều Phục Thân Chúng Thần, Tịnh Hoa Nghiêm Kế Thân Chúng Thần, Vô Lượng Oai Nghi Thân Chúng Thần, Tối Thượng Quang Nghiêm Thân Chúng Thần, Tịnh Quang Hương Vân Thân Chúng Thần, Thủ Hộ Nhiếp Trì Thân Chúng Thần, Phổ Hiện Nhiếp Thủ Thân Chúng Thần, Bất Ðộng Quang Minh Thân Chúng Thần...Cóvi trần số thế giới Thân Chúng Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Từ xưa chư Thần này đã thành tựu đại nguyện cúng dường phụng sự tất cả chư Phật.
Lại có vi trần số thế giới Túc Hành Thần, gồm có các Ngài: Bảo Ấn Thủ Túc Hành Thần, Liên Hoa Quang Túc Hành Thần, Thanh Tịnh Hoa Kế Túc Hành Thần, Nhiếp Chư Thiện Kiến Túc Hành Thần, Diệu Bảo Tinh Tràng Túc Hành Thần, Lạc Thổ Diệu Âm Túc Hành Thần, Chiên Ðàn Thọ Quang Túc Hành Thần, Liên Hoa Quang Minh Túc Hành Thần, Vi Diệu Quang Minh Túc Hành Thần, Tích Tập Diệu Hoa Túc Hành Thần...Có vi trần số thế giới Túc Hành Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thần này trong vô lượng kiếp quá khứ thường gần gũi Như Lai, theo sát không rời.
Lại có vi trần số thế giới Ðạo Tràng Thần, gồm có các Ngài: Tịnh Trang Nghiêm Tràng Đạo Tràng Thần, Tu Di Bảo Quang Đạo Tràng Thần, Lôi Âm Tràng Tướng Đạo Tràng Thần, Vũ Hoa Diệu Nhãn Đạo TràngThần, Hoa Anh Quang Kế Đạo Tràng Thần, Vũ Bảo Trang Nghiêm Đạo Tràng Thần, Dõng Mãnh Hương Nhãn Đạo Tràng Thần, Kim Cang Thể Vân Đạo Tràng Thần, Liên Hoa Quang Minh Đạo Tràng Thần, Diệu Quang Chiếu Diệu Đạo Tràng Thần... Có vi trần số thế giới Ðạo Tràng Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Thuở quá khứ, chư thần này đã gặp vô lượng Phật, thành tựu nguyện lực, thường cúng dường Phật.
Lại có vi trần số thế giới Chủ Thành Thần, gồm có các Ngài: Bảo Phong Quang Diệu Chủ Thành Thần, Diệu Nghiêm Cung Ðiện Chủ Thành Thần, Thanh Tịnh Hỷ Bảo Chủ Thành Thần, Ly Ưu Thanh Tịnh Chủ Thành Thần, Hoa Ðăng Diệm Nhãn Chủ Thành Thần, Diệm Tràng Minh Hiện Chủ Thành Thần, Thạnh Phước Quang Minh Chủ Thành Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Chủ Thành Thần, Hương Kế Trang Nghiêm Chủ Thành Thần, Diệu Bảo Quang Minh Chủ Thành Thần... Có vi trần số thế giới Chủ Thành Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Trong vô lượng kiếp không thể nghĩ bàn, chư thần này đều trang nghiêm thanh tịnh cung điện của Như Lai.
Lại có vi trần số thế giới chư Phật chúng Chủ Ðịa Thần, gồm có các Ngài: Phổ Ðức Tịnh Hoa Chủ Ðịa Thần, Kiên Phước Trang Nghiêm Chủ Ðịa Thần, Diệu Hoa Nghiêm Thọ Chủ Ðịa Thần, Phổ Tán Chúng Bảo Chủ Ðịa Thần, Tịnh Mục Quán Thời Chủ Ðịa Thần, Diệu Sắc Thắng Nhãn Chủ Ðịa Thần, Hương Mao Phát Quang Chủ Ðịa Thần, Duyệt Ý Âm Thanh Chủ Ðịa Thần, Diệu Hoa Triền Kế Chủ Ðịa Thần, Kim Cang Nghiêm Thể Chủ Ðịa Thần...Có vi trần số thế giới Chủ Ðịa Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này thuở xưa phát nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật cùng tu phước nghiệp.
Lại có vô lượng Chủ Sơn Thần, gồm có các Ngài: Bảo Phong Khai Hoa Chủ Sơn Thần, Hoa Lâm Diệu Kế Chủ Sơn Thần, Cao Tràng Phổ Chiếu Chủ Sơn Thần, Ly Trần Tịnh Kế Chủ Sơn Thần, Quang Chiếu Thập Phương Chủ Sơn Thần, Ðại Lực Quang Minh Chủ Sơn Thần, Oai Quang Phổ Thắng Chủ Sơn Thần, Vi Mật Quang Luân Chủ Sơn Thần, Phổ Nhãn Hiện Kiến Chủ Sơn Thần, Kim Cang Mật Nhãn Chủ Sơn Thần...Có vô lượng số những chúng thần như thế làm bậc đứng đầu cao nhất, các Ngài đối với tất cả pháp đều được pháp nhãn thanh tịnh.
Lại có bất tư nghì số Chủ Lâm Thần, gồm có các Ngài: Bố Hoa Như Vân Chủ Lâm Thần, Trạc Cán Thư Quang Chủ Lâm Thần, Sanh Nha Phát Diệu Chủ Lâm Thần, Cát Tường Tịnh Diệp Chủ Lâm Thần, Thùy Bố Diệm Tạng Chủ Lâm Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Chủ Lâm Thần, Khả Ý Lôi Âm Chủ Lâm Thần, Quang Hương Phổ Biến Chủ Lâm Thần, Diệu Quang Hồi Diệu Chủ Lâm Thần, Hoa Quả Quang Vị Chủ Lâm Thần...Còn có vô số bất khả tư nghì các vị thần như thế, những vị thần cây này đều có vô lượng ánh sáng đáng tôn kính.
Lại có vô lượng Chủ Dược Thần, gồm có các Ngài: Cát Tường Chủ Dược Thần, Chiên Ðàn Lâm Chủ Dược Thần, Thanh Tịnh Quang Minh Chủ Dược Thần, Danh Xưng Phổ Văn Chủ Dược Thần, Mao Khổng Quang Minh Chủ Dược Thần, Phổ Trị Thanh Tịnh Chủ Dược Thần, Đại Phát Hống Thanh Chủ Dược Thần, Tế Nhựt Quang Tràng Chủ Dược Thần, Minh Kiến Thập Phương Chủ Dược Thần, Ích Khí Minh Mục Chủ Dược Thần...Vô lượng số chúng Chủ Dược Thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều lìa khỏi cấu nhiễm, lòng nhân từ cứu giúp muôn loài.
Lại có vô lượng Chủ Giá Thần, gồm có các Ngài: Nhu Nhuyến Thắng Vị Chủ Giá Thần, Thời Hoa Tịnh Quang Chủ Giá Thần, Sắc Lực Dũng Kiện Chủ Giá Thần, Tăng Trưởng Tinh Khí Chủ Giá Thần, Phổ Sanh Căn Quả Chủ Giá Thần, Diệu Nghiêm Hoàn Kế Chủ Giá Thần, Nhuận Trạch Tịnh Hoa Chủ Giá Thần, Thành Tựu Diệu Hương Chủ Giá Thần, Kiến Giả Ái Nhạo Chủ Giá Thần, Ly Cấu Tịnh Quang Chủ Giá Thần...Có vô lượng số Chủ Giá thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ
Lại có vô lượng Chủ Hà Thần, gồm có các Ngài: Phổ Phát Tấn Lưu Chủ Hà Thần, Phổ Khiết Tuyền Giản Chủ Hà Thần, Ly Trần Tịnh Nhãn Chủ Hà Thần, Thập Phương Biến Hống Chủ Hà Thần, Cứu Hộ Chúng Sanh Chủ Hà Thần, Vô Nhiệt Tịnh Quang Chủ Hà Thần, Phổ Sanh Hoan Hỷ Chủ Hà Thần, Quảng Ðức Thắng Tràng Chủ Hà Thần, Quang Chiếu Phổ Thế Chủ Hà Thần, Hải Ðức Quang Minh Chủ Hà Thần...Có vô lượng số Chủ Hà thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng sanh.
Lại có vô lượng Chủ Hải Thần, gồm có các Ngài: Xuất Hiện Bửu Quang Chủ Hải Thần, Thành Kim Cang Tràng Chủ Hải Thần, Viễn Ly Trần Cấu Chủ Hải Thần, Phổ Thủy Cung Ðiện Chủ Hải Thần, Cát Tường Bảo Nguyệt Chủ Hải Thần, Diệu Hoa Long Kế Chủ Hải Thần, Phổ Trì Quang Vị Chủ Hải Thần, Bảo Diệm Hoa Quang Chủ Hải Thần, Kim Cang Diệu Kế Chủ Hải Thần, Hải Triều Lôi Thanh Chủ Hải Thần...Có vô lượng số Chủ Hải Thần như vậy làmbậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều dùng biển cả công đức của Như Lai để lấp đầy tự thân.
Lại có vô lượng Chủ Thủy Thần, gồm có các Ngài: Phổ Hưng Vân Tràng Chủ Thủy Thần, Hải Triều Vân Âm Chủ Thủy Thần, Diệu Sắc Luân Kế Chủ Thủy Thần, Thiện Xảo Triền Phục Chủ Thủy Thần, Ly Cấu Hương Tích Chủ Thủy Thần, Phước Kiều Quang Âm Chủ Thủy Thần, Tri Túc Tự Tại Chủ Thủy Thần, Tịnh Hỷ Thiện Âm Chủ Thủy Thần, Phổ Hiện Oai Quang Chủ Thủy Thần, Hống Âm Biến Hải Chủ Thủy Thần...Có vô lượng số Chủ Thủy Thần như vậy làmbậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này thường hay siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cảchúng sanh.
Lại có vô số Chủ Hỏa Thần, gồm có các Ngài: Phổ Quang Diệm Tạng Chủ Hỏa Thần, Phổ Tập Quang Tràng Chủ Hỏa Thần, Ðại Quang Phổ Chiếu Chủ Hỏa Thần, Chúng Diệu Cung Ðiện Chủ Hỏa Thần, Vô Tận Quang Kế Chủ Hỏa Thần, Chủng Chủng Diệm Nhãn Chủ Hỏa Thần, Thập Phương Cung Ðiện Như Tu Di Sơn Chủ Hỏa Thần, Oai Quang Tự Tại Chủ Hỏa Thần, Quang Minh Phá Ám Chủ Hỏa Thần, Lôi Âm Ðiển Quang Chủ Hỏa Thần...Có vô số Chủ Hoả thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều có thể thị hiện mọi thứ ánh sáng, làm cho chúng sanh dứt trừ những nhiệt não.
Lại có vô lượng Chủ Phong Thần, gồm có các Ngài: Vô Ngại Quang Minh Chủ Phong Thần, Phổ Hiện Dũng Nghiệp Chủ Phong Thần, Phiêu Kích Vân Tràng Chủ Phong Thần, Tịnh Quang Trang Nghiêm Chủ Phong Thần, Lực Năng Kiệt Thủy Chủ Phong Thần, Ðại Thanh Biến Hống Chủ Phong Thần, Thọ Mạo Thùy Kế Chủ Phong Thần, Sở Hành Vô Ngại Chủ Phong Thần, Chủng Chủng Cung Ðiện Chủ Phong Thần, Ðại Quang Phổ Chiếu Chủ Phong Thần...Có vô lượng Chủ Phong thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.
Lại có vô lượng Chủ Không Thần, gồm có các Ngài: Tịnh Quang Phổ Chiếu Chủ Không Thần, Phổ Du Thâm Quảng Chủ Không Thần, Sanh Cát Tường Phong Chủ Không Thần, Ly Chướng An Trụ Chủ Không Thần, Quảng Bộ Diệu Kế Chủ Không Thần, Vô Ngại Quang Diệm Chủ Không Thần, Vô Ngại Thắng Lực Chủ Không Thần, Ly Cấu Quang Minh Chủ Không Thần, Thâm Viễn Diệu Âm Chủ Không Thần, Quang Biến Thập Phương Chủ Không Thần...Có vô lượng Chủ Không thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất, tâm đều lìa cấu nhiễm, trong sạch thanh tịnh rộng lớn.
Lại có vô lượng Chủ Phương Thần, gồm có các Ngài: Biến Trụ Nhứt Thiết Chủ Phương Thần, Phổ Hiện Quang Minh Chủ Phương Thần, Quang Hạnh Trang Nghiêm Chủ Phương Thần, Châu Hành Bất Ngại Chủ Phương Thần, Vĩnh Ðoạn Mê Hoặc Chủ Phương Thần, Phổ Du Tịnh Không Chủ Phương Thần, Ðại Vân Tràng Âm Chủ Phương Thần, Kế Mục Vô Loạn Chủ Phương Thần, Phổ Quán Thế Nghiệp Chủ Phương Thần, Châu Biến Du Lãm Chủ Phương Thần...Có vô lượng Chủ Phương thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này có thể dùng phương tiện, phóng ánh sáng, thường soi chiếu khắp mười phương, liên tục chẳng dứt.
Lại có vô lượng Chủ Dạ Thần, gồm có các Ngài: Phổ Ðức Tịnh Quang Chủ Dạ Thần, Hỷ Nhãn Quán Thế Chủ Dạ Thần, Hộ Thế Tinh Khí Chủ Dạ Thần, Tịch Tịnh Hải Âm Chủ Dạ Thần, Phổ Hiện Cát Tường Chủ Dạ Thần, Phổ Phát Thọ Hoa Chủ Dạ Thần, Bình Ðẳng Hộ Dục Chủ Dạ Thần, Du Hí Khoái Lạc Chủ Dạ Thần, Chư Căn Thường Hỷ Chủ Dạ Thần, Xuất Sanh Tịnh Phước Chủ Dạ Thần...Có vô lượng số Chủ Dạ thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này thường siêng năng tu tập, vui với chánh pháp.
Lại có vô lượng Chủ Trú Thần, gồm có các Ngài: Thị Hiện Cung Ðiện Chủ Trú Thần, Phát Khởi Tuệ Hương Chủ Trú Thần, Lạc Thắng Trang Nghiêm Chủ Trú Thần, Hương Hoa Diệu Quang Chủ Trú Thần, Phổ Tập Diệu Dược Chủ Trú Thần, Nhạo Tác Hỷ Mục Chủ Trú Thần, Phổ Hiện Chư Phương Chủ Trú Thần, Ðại Bi Quang Minh Chủ Trú Thần, Thiện Căn Quang Chiếu Chủ Trú Thần, Diệu Hoa Anh Lạc Chủ Trú Thần...Có vô lượng số Chủ Trú thần như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm sức cung điện.
Lại có vô lượng chúng A Tu La Vương, gồm có các Ngài: La Hầu A Tu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, Xảo Huyễn Thuật A Tu La Vương, Đại Quyến Thuộc A Tu La Vương, Đại Lực A Tu La Vương, Biến Chiếu A Tu La Vương, Kiên Cố Hành Diệu Trang Nghiêm A Tu La Vương, Quảng Đại Nhân Tuệ A Tu La Vương, Xuất Hiện Thắng Đức A Tu La Vương, Diệu Hảo Âm Thanh A Tu La Vương... Có vô lượng A Tu La Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các A Tu La Vương này đều đã siêng năng xô dẹp ngã mạn và những phiền não.
Lại có bất tư nghì số Ca Lâu La Vương, gồm có các Ngài: Ðại Tốc Tật Lực Ca Lâu La Vương, Vô Năng Hoại Bảo Kế Ca Lâu La Vương, Thanh Tịnh Tốc Tật Ca Lâu La Vương, Tâm Bất Thối Chuyển Ca Lâu La Vương, Ðại Hải Xứ Nhiếp Trì Lực Ca Lâu La Vương, Kiên Cố Tịnh Quang Ca Lâu La Vương, Xảo Nghiêm Quan Kế Ca Lâu La Vương, Phổ Thiệp Thị Hiện Ca Lâu La Vương, Phổ Quán Hải Ca Lâu La Vương, Phổ Âm Quãng Mục Ca Lâu La Vương... Có bất tư nghì số Ca Lâu La Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Ca Lâu La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể dễ dàng cứu hộ tất cả chúng sanh.
Lại có vô lượng Khẩn Na La Vương, gồm có các Ngài: Thiện Huệ Quang Minh Thiên Khẩn Na La Vương, Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương, Chủng Chủng Trang Nghiêm Khẩn Na La Vương, Duyệt Ý Hống Thanh Khẩn Na La Vương, Bảo Thọ Quang Minh Khẩn Na La Vương, Kiến Giả Hân Lạc Khẩn Na La Vương, Tối Thắng Quang Trang Nghiêm Khẩn Na La Vương, Vi Diệu Hoa Tràng Khẩn Na La Vương, Ðộng Ðịa Lực Khẩn Na La Vương, Nhiếp Phục Ác Chúng Khẩn Na La Vương…Có vô lượng số Khẩn Na La Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Khẩn Na La Vương này đều siêng năng tinh tấn quán tất cả pháp, tâm thường khoái lạc tự tại dạo chơi.
Lại có vô lượng Ma Hầu La Già Vương, gồm có các Ngài: Thiện Huệ Ma Hầu La Già Vương, Thanh Tịnh Oai Âm Ma Hầu La Già Vương, Thắng Huệ Trang Nghiêm Kế Ma Hầu La Già Vương, Diệu Mục Chủ Ma Hầu La Già Vương, Như Ðăng Tràng Vi Chúng Sở Quy Ma Hầu La Già Vương, Tối Thắng Quang Minh Tràng Ma Hầu La Già Vương, ̣̣Sư Tử Ức Ma Hầu La Già Vương, Chúng Diệu Trang Nghiêm Âm Ma Hầu La Già Vương, Tu Di Kiên Cố Ma Hầu La Già Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Ma Hầu La Già Vương...Có vô lượng Ma Hầu La Già Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Ma Hầu La Già Vương này đều siêng tu tập phương tiện rộng lớn, làm cho chúng sanh dứt hẳn lưới ngu si.
Lại có vô lượng Dạ Xoa Vương, gồm có các Ngài: Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Vương, Tự Tại Âm Dạ Xoa Vương, Nghiêm Trì Khí Trượng Dạ Xoa Vương, Ðại Trí Huệ Dạ Xoa Vương, Diệm Nhãn Chủ Dạ Xoa Vương, Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Vương, Dũng Kiện Tý Dạ Xoa Vương, Dũng Ðịch Đại Quân Dạ Xoa Vương, Phú Tư Tài Dạ Xoa Vương, Lực Hoại Cao Sơn Dạ Xoa Vương... Có vô lượng số Dạ Xoa Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Dạ Xoa Vương này đều siêng bảo vệ tất cả chúng sanh.
Lại có vô lượng các Ðại Long Vương, gồm có các Ngài: Tỳ Lâu Bác Xoa Long Vương, Ta Kiệt La Long Vương, Vân Âm Diệu Tràng Long Vương, Diệm Khẩu Hải Quang Long Vương, Phổ Cao Vân Tràng Long Vương, Ðức Xoa Ca Long Vương, Vô Biên Bộ Long Vương, Thanh Tịnh Sắc Long Vương, Phổ Vận Ðại Thanh Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương...Có vô lượng số Ðại Long Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Long Vương này đều siêng năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền não cho chúng sanh
Lại có vô lượng Cưu Bàn Trà Vương, gồm có các Ngài: Tăng Trưởng Cưu Bàn Trà Vương, Long Chủ Cưu Bàn Trà Vương, Thiện Trang Nghiêm Tràng Cưu Bàn Trà Vương, Phổ Nhiêu Ích Hành Cưu Bàn Trà Vương, Thậm Khả Bố Úy Cưu Bàn Trà Vương, Mỹ Mục Đoan Nghiêm Cưu Bàn Trà Vương, Cao Phong Huệ Cưu Bàn Trà Vương,  Dũng Kiện Tý Cưu Bàn Trà Vương, Vô Biên Tịnh Hoa Nhãn Cưu Bàn Trà Vương, Quảng Ðại Thiên Diện A Tu La Nhãn Cưu Bàn Trà Vương...Có vô lượng Cưu Bàn Trà Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Cưu Bàn Trà Vương này đều siêng tu học pháp môn vô ngại, phóng ánh sáng rộng lớn.
Lại có vô lượng Càn Thát Bà Vương, gồm có các Ngài: Trì Quốc Càn Thát Bà Vương, Thọ Quang Càn Thát Bà Vương, Tịnh Mục Càn Thát Bà Vương, Hoa Quan Càn Thát Bà Vương, Phổ Âm Càn Thát Bà Vương, Nhạo Diêu Ðộng Diệu Mục Càn Thát Bà Vương, Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thát Bà Vương, Phổ Phóng Bảo Quang Minh Càn Thát Bà Vương, Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thát Bà Vương, Nhạo Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thát Bà Vương...Có vô lượng số Càn Thát Bà Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Các Càn Thát Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại pháp, hoan hỷ kính mến, siêng năng tu tập chẳng mỏi nhàm.
Lại có vô lượng Nguyệt Thiên Tử, gồm có các vị Nguyệt Thiên Tử: Hoa Vương Kế Quang Minh Thiên Tử, Chúng Diệu Tịnh Quang Minh Thiên Tử, An Lạc Thế Gian Tâm Thiên Tử, Thọ Vương Nhãn Quang Minh Thiên Tử, Thị Hiện Thanh Tịnh Quang Thiên Tử, Phổ Du Bất Ðộng Quang Thiên Tử, Tinh Tú Vương Tự Tại Thiên Tử, Tịnh Giác Nguyệt Thiên Tử, Ðại Oai Ðức Quang Minh Thiên Tử...Có vô lượng số Nguyệt Thiên Tử như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Tử này đều siêng năng mở bày tâm quý báu của chúng sanh.
Lại có vô lượng Nhựt Thiên Tử, gồm có những vị Nhựt Thiên Tử: Quang Diệm Nhãn Thiên Tử, Tu Di Quang Khả Úy Kính Tràng Thiên Tử, Ly Cấu Bảo Trang Nghiêm Thiên Tử, Dũng Mãnh Bất Thối Chuyển Thiên Tử, Diệu Hoa Anh Quang Minh Thiên Tử, Tối Thắng Tràng Quang Minh Thiên Tử, Bửu Kế Phổ Quang Minh Thiên Tử, Quang Minh Nhãn Thiên Tử, Trì Thắng Ðức Thiên Tử, Phổ Quang Minh Thiên Tử...Có vô lượng số Nhựt Thiên Tử như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Tử này đều siêng tu tập, lợi ích chúng sanh, thêm lớn căn lành cho họ.
Lại có vô lượng Ðao Lợi Thiên Vương, gồm có các Ngài: Thích Ca Nhơn Ðà La Thiên Vương, Phổ Xưng Mãn Âm Thiên Vương, Từ Mục Bảo Kế Thiên Vương, Bửu Quang Tràng Danh Xưng Thiên Vương, Phát Sanh Hỷ Lạc Kế Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Chánh Niệm Thiên Vương, Tu Di Thắng Âm Thiên Vương, Thành Tựu Niệm Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Tịnh Hoa Quang Thiên Vương, Trí Nhật Nhãn Thiên Vương, Tự Tại Quang Minh Năng Giác Ngộ Thiên Vương...Có vô lượng số Ðao Lợi Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng năng khởi nghiệp rộng lớn của tất cả thế gian.
Lại có vô lượng Tu Dạ Ma Thiên Vương, gồm có các Ngài: Thiện Thời Phần Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, Vô Tận Huệ Công Ðức Tràng Thiên Vương, Thiện Biến Hóa Ðoan Nghiêm Thiên Vương, Tổng Trì Ðại Quang Minh Thiên Vương, Bất Tư Nghì Trí Huệ Thiên Vương, Luân Tề Thiên Vương, Quang Diệm Thiên Vương, Quang Chiếu Thiên Vương, Phổ Quan Sát Ðại Danh Xưng Thiên Vương...Có vô lượng số Tu Dạ Ma Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hoan hỷ biết đủ.
Lại có bất tư nghì số Ðâu Suất Đà Thiên Vương, gồm có các Ngài: Tri Túc Thiên Vương, Hỷ Lạc Hải Kế Thiên Vương, Tối Thắng Công Ðức Tràng Thiên Vương, Tịch Tịnh Quang Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Diệu Mục Thiên Vương, Bảo Phong Tịnh Nguyệt Thiên Vương, Tối Thắng Dũng Kiện Lực Thiên Vương, Kim Cang Diệu Quang Minh Thiên Vương, Tinh Tú Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Trang Nghiêm Thiên Vương... Có bất tư nghì số Ðâu Suất Đà Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng trì niệm danh hiệu của tất cả chư Phật.
Lại có vô lượng Hóa Lạc Thiên Vương, gồm có các Ngài: Thiện Biến Hóa Thiên Vương, Tịch Tịnh Âm Quang Minh Thiên Vương, Biến Hóa Lực Quang Minh Thiên Vương, Trang Nghiêm Chủ Thiên Vương, Niệm Quang Thiên Vương, Tối Thượng Vân Âm Thiên Vương, Chúng Diệu Tối Thắng Quang Thiên Vương, Diệu Kế Quang Minh Thiên Vương, Thành Tựu Hỷ Huệ Thiên Vương, Hoa Quang Kế Thiên Vương, Phổ Kiến Thập Phương Thiên Vương...Có vô lượng số Hóa Lạc Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng sanh, làm cho họ được giải thoát.
Lại có vô số Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương, gồm có các Ngài: Ðắc Tự Tại Thiên Vương, Diệu Mục chủ Thiên Vương, Diệu Quan Tràng Thiên Vương, Dõng Mãnh Huệ Thiên Vương, Diệu Âm Cú Thiên Vương, Diệu Quang Tràng Thiên Vương, Tịch Tịnh Cảnh Giới Môn Thiên Vương, Diệu Luân Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Hoa Nhị Huệ Tự Tại Thiên Vương, Nhơn Ðà La Lực Diệu Trang Nghiêm Quang Minh Thiên Vương...Có vô lượng số Tự Tại Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng tu tập pháp môn rộng lớn phương tiện tự tại.
Lại có vô số Ðại Phạm Thiên Vương, gồm có các vị: Thi Khí Thiên Vương, Huệ Quang Thiên Vương, Thiện Huệ Quang Minh Thiên Vương, Phổ Vân Âm Thiên Vương, Quán Thế Ngôn Âm Tự Tại Thiên Vương, Tịch Tịnh Quang Minh Nhãn Thiên Vương, Quang Biến Thập Phương Thiên Vương, Biến Hóa Âm Thiên Vương, Quang Minh Chiếu Diệu Nhãn Thiên Vương, Duyệt Ý Hải Âm Thiên Vương... Không thể đếm số Phạm Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều đầy đủ lòng đại từ, thương xót chúng sanh, phóng quang chiếu khắp, làm cho tâm chúng sanh vui thích.
Lại có vô lượng Quang Âm Thiên Vương, gồm có các Ngài: Khả Ái Nhạo Quang Minh Thiên Vương, Thanh Tịnh Diệu Quang Thiên Vương, Năng Tự Tại Âm Thiên Vương, Tối Thắng Niệm Trí Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Thanh Tịnh Diệu Âm Thiên Vương, Thiện Tư Duy Âm Thiên Vương, Phổ Âm Biến Chiếu Thiên Vương, Thậm Thâm Quang Âm Thiên Vương, Vô Cấu Xưng Quang Minh Thiên Vương, Tối Thắng Tịnh Huệ Quang Thiên Vương...Có vô lượng số Quang Âm Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều an trụ nơi pháp môn hỷ lạc vắng lặng, rộng lớn vô ngại.
Lại có vô lượng Biến Tịnh Thiên Vương, gồm có các Ngài: Thanh Tịnh Danh Xưng Thiên Vương, Tối Thắng Kiến Thiên Vương, Tịch Tịnh Ðức Thiên Vương, Tu Di Âm Thiên Vương, Tịnh Niệm Nhãn Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Tối Thắng Quang Chiếu Thiên Vương, Thế Gian Tự Tại Chủ Thiên Vương, Quang Diệm Tự Tại Thiên Vương,  Nhạc Tư Duy Pháp Biến Hóa Thiên Vương, Biến Hóa Tràng Thiên Vương, Tinh Tú Âm Diệu Trang Nghiêm Thiên Vương...Có vô lượng số chúng Biến Tịnh Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều đã an trụ pháp môn rộng lớn, siêng làm lợi ích cho thế gian.
Lại có vô lượng Quảng Quả Thiên Vương, gồm có các Ngài: Ái Nhạo Pháp Quang Minh Tràng Thiên Vương, Thanh Tịnh Trang Nghiêm Hải Thiên Vương, Tối Thắng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Tự Tại Trí Huệ Tràng Thiên Vương, Nhạo Tịch Tịnh Thiên Vương, Phổ Trí Nhãn Thiên Vương, Nhạo Triền Huệ Thiên Vương, Thiện Chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương, Vô Cấu Tịch Tịnh Quang Thiên Vương, Quảng Ðại Thanh Tịnh Quang Thiên Vương...Có vô lượng số chúng Quảng Quả Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều dùng pháp vắng lặng làm cung điện và an trụ trong đó.
Lại có vô số Ðại Tự Tại Thiên Vương, gồm có các Ngài: Diệu Diệm Hải Thiên Vương, Tự Tại Danh Xưng Quang Thiên Vương, Thanh Tịnh Công Ðức Nhãn Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Ðại Huệ Thiên Vương, Bất Ðộng Quang Tự Tại Thiên Vương, Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Vương, Thiện Tư Duy Quang Minh Thiên Vương, Khả Ái Nhạo Ðại Trí Thiên Vương, Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Vương, Cực Tinh Tấn Danh Xưng Quang Thiên Vương... Không thể đếm số Ðại Tự Tại Thiên Vương như vậy làm bậc đứng đầu cao nhất. Chư Thiên Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.
Phòng nghiên cứu tu học Nhập Phật Trí
11/11/2019
RFZ-HNCCJS00082019-HYJ-1